Regulamin Cmentarza Parafialnego

Cmentarz jest miejscem świętym.

To miejsce modlitwy za zmarłych i zadumy.

Należy zachować spokój i ciszę.

 

  1. Cmentarz jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pw. Trójcy Świętej w Modzurowie.

  2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz.

  3. Czas i formę pogrzebu, miejsce na cmentarzu i rodzaj grobu, uzgadnia się z Księdzem Proboszczem. Należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

  4. Zamiar budowy nowego pomnika- nagrobka należy zgłosić przed rozpoczęciem prac. Ksiądz Proboszcz wydaje pisemne pozwolenie na wszelkie prace firmy kamieniarskiej.

  5. Zabrania się wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami. Firmy kamieniarskie stawiające nowe nagrobki, posługują się wózkami. Po wykonanych pracach należy miejsce uprzątnąć

  6. Rodzina opiekująca się grobem jest zobowiązana do stałej troski o grób i obejście.

  7. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu: remont pomnika, stawianie ławek, podestów, sadzenie drzew lub krzewów, czy likwidację grobu, należy uzyskać zgodę administratora.

  8. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót , czy nie zapobieżenie szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialna jest rodzina opiekująca się grobem.

  9. Ciężar utrzymania cmentarza nie spoczywa tylko na parafianach. Rodziny, które na tym cmentarzu mają groby swoich bliskich, a mieszkają poza parafią Modzurów, proszone są, aby przed uroczystością Wszystkich Świętych złożyli też ofiarę na ten cel.

  10. Dbać o czystość cmentarza, nie palić papierosów, nie wprowadzać zwierząt. Plastikowe, lub szklane rzeczy, oraz wszelkie odpady i śmieci zabierać ze sobą.