Małżeństwo

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesioneprzez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.
KKK 1601


Małżeństwo i rodzina to szczególna wspólnota ludzka, która razem zmierza do zbawienia. Poszczególne rodziny, małżeństwa, są istotnym tworzywem wspólnoty parafialnej. Na ile są one wierne Chrystusowi i Ewangelii na tyle każda parafia staje się żywa i piękna.

By związać się z drugim człowiekiem przez sakrament małżeństwa należy wypełnić szereg formalności. Podstawowym z nich jest spisanie Protokołu przedślubnego. Znajdziemy w nim rubryki na dane nupturientów, ale też szereg pytań, których odpowiedzi mają za cel wykluczyć przeszkody do małżeństwa, jakie mogłyby ewentualnie zaistnieć.


Do spisania protokołu przedślubnego potrzebne są następujące dokumenty:

  • metryki chrztu świeżej daty (wystawione nie wcześnie niż 3 miesiące);
  • zaświadczenia o odbytych naukach przedślubnych (można uczestniczyć w naukach przedślubnych w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Miedoni);
  • świadectwo nauki religii ze szkoły ponadpodstawowej;
  • zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (w przypadku ślubów konkordatowych) lub akt zawarcia małżeństwa z USC (jeśli wcześniej zawarto już związek cywilny).

Protokół przedślubny spisuje się zwykle na trzy lub dwa miesiące przed ustalonym terminem ślubu. Jego spisanie staje się podstawą do wystawienia prośby o wygłoszenie zapowiedzi, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Małżeństwo powinno się zawierać w parafii miejsca zamieszkania jednej ze stron. W innym przypadku potrzebna jest zgoda proboszcza miejsca zamieszkania lub licencja do udzielenia ślubu poza własną parafią