Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia  jej”.
KKK 1285


Przygotowanie do sakramentu bierzmowania młodzieży odbywa się w naszej diecezji w cyklu trzyletnim. Obejmuje ono uczniów klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej.

Kandydatów do bierzmowania z klasy VI zgłaszają rodzice w miesiącu wrześniu.

Wszyscy kandydaci są zobowiązani do prowadzenia dzienniczka kandydata do bierzmowania, w którym odnotowują comiesięczną spowiedź, swoją obecność na mszy św. i nabożeństwach oraz w spotkaniach formacyjnych.

Sakrament bierzmowania udzielany jest przygotowanej młodzieży pod koniec VIII klasy. 

Kandydaci do bierzmowania powinni regularnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i dawać wyraz swojemu zaangażowaniu w sprawy religijne.


Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla dorosłych odbywa się m.in. przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu dwa razy w roku: w okresie wiosennym (luty-marzec) i jesiennym (październik-listopad).